Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Około osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę także i dzisiaj, mnóstwo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest nierówny – znaczna ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są zazwyczaj niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona jest wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Składki na polisolokatę trzeba wnosić z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co 30 dni, 3 miesiące, pół roku lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest zasada, że w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera nieznaczną część z funduszu, jaki do tej pory zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, toteż nierzadko posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zgromadzonych dotychczas na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.